Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Petr Kaše, IČ: 46374957, DIČ: CZ7503200177 se sídlem Vitice 91, 281 06 Vitice si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků dle platných právních předpisů České Republiky a nařízení Evropské Unie. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře.
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří využívají naše služby.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které nabízíme a poskytujeme svým zákazníkům, získáváme následující osobní údaje. Tyto osobní údaje jsme zpracováváme z důvodu platných zákonů České republiky nutné při fakturaci provedených služeb.

Další technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek jsou shromažďovány analytickými skripty třetích stran - více o Cookies

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány centrálně v sídle naší firmy a to na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Vaše data tedy žádným způsobem neopouští Českou Republiku a ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii.
Tento web má pouze informativní charakter a neshromažďuje žádná osobní data od našich zákazníků - vyjma Cookies.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití

Naše firma se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží nebo služeb poskytuje, jsou zpracovávány v sídle firmy - Vitice 91, 281 06 Vitice.

Editace nebo výmaz osobních údajů

Pokud chce zákazník změnit, smazat své osobní údaje, nebo zjistit jaké osobní údaje o něm vedeme - stačí kontaktovat naší firmu a to jakýmkoliv způsobem - e-mail, telefonicky, písemně na adresu firmy. Zákazník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě či firmě.

Zasílání obchodních sdělení

Naše firma nepoužívá data našich zákazníků pro potřeby hromadných nebo individálních obchodních sdělení. Veškerý styk se zákazníkem je pouze v rámci výběrového řízení, kalkulace a nebo dohodnuté zakázky.

Závěrečné ustanovení

Naše firma Petr Kaše si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na těchto stránkách.
Zákazník souhlasí s těmito Zásadami použitím naší webové prezentace a tím s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

(Naposledy revidováno - 1.1.2020)